اضافه شد تولید کنندگان مصالح، لوازم و تجهیزات داخلی ساختمان به طرح حاتم

به منظور ارائه خدمات بهتر و استفاده بهینه متقاضیان در راستای فراگیر شدن طرح حاتم  بزودی تولید کنندگان مصالح، لوازم و تجهیزات داخلی ساختمان به طرح حاتم اضافه خواهند شد