جلسه معارفه مدیرعامل جدید و تکریم مدیرعامل پیشین بانک انصار برگزار گردید و در آن دکتر مهدی رضایی به عنوان مدیرعامل این بانک معرفی شد.

جلسه معارفه مدیرعامل جدید و تکریم مدیرعامل پیشین بانک انصار برگزار گردید و در آن دکتر مهدی رضایی به عنوان مدیرعامل این بانک معرفی شد.